You are here
Home > TFI

TFI Tab Food Investments เลื่อนการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี และกรุงนิวยอร์ก, Feb. 08, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ TFI Tab Food Investments (“TFI” หรือ “บริษัท”) ได้ประกาศว่าจะเลื่อนการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากที่เคยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ TFI จะประเมินช่วงเวลาเสนอขายหุ้นตามที่วางแผนไว้ต่อไปหลังจากสภาวะของตลาดหุ้นพัฒนาขึ้น เอกสารขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์ที่ได้วางแผนไว้เหล่านี้ได้จัดทำขึ้นและส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้อาจจะไม่ได้ขายและข้อเสนอซื้ออาจไม่ได้รับการยอมรับก่อนการบังคับใช้เอกสารขึ้นทะเบียน การแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการเชิญชวนให้ทำข้อเสนอซื้อ และไม่ใช่การขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่้ข้อเสนอ การเชิญชวน หรือการขายเหล่านี้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ ข้อเสนอจะจัดทำขึ้นในรูปของหนังสือชี้ชวนเท่านั้น หากจัดทำขึ้นแล้ว สำเนาของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอว่าด้วยหลักทรัพย์เหล่านี้จะสามารถขอรับได้จาก Morgan Stanley & Co. LLC โดยจ่าหน้าซองมาที่ Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Credit Suisse Securities (USA) LLC จ่าหน้าซองมาที่ […]

Top