You are here
Home > 2019 > October > 15

AgroSavfe จะนำเสนอในการประชุม Annual Biocontrol Industry Meeting 2019

เกนต์, เบลเยี่ยม, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — AgroSavfe NV บริษัทด้านการป้องกันอาหารและพืชผลที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังพัฒนาโซลูชันไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนรุ่นใหม่ ได้ประกาศในวันนี้ว่าผู้บริหารสูงสุด Patrice Sellès จะเป็นผู้นำเสนอในการประชุม Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) 2019 ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ABIM เป็นโครงการร่วมของสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลนานาชาติ (International Biocontrol Manufacturers Association) IBMA และสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research …

Top